مهندسی مکانیک آموزش جی کد

مکانیک درطراحی جامدات – مقطع کارشناسی

مکانیک درطراحی جامدات – مقطع کارشناسی

دراجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند« ب» اصل دوم وبندهای ۳ و ۱۳ اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند ۴ همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام بند ۷ اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای ۸ و ۹ این اصل و اصول دیگر و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع و تبدیل صنایع وابسته به صنایع مستقل و خودکفا، پس از بررسی و پژوهش در صنایع مکانیک ” مجموعه کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات” با مشخصات زیر در محدوده ” دوره کارشناسی” تدوین شده است. مکانیک درطراحی جامدات

طول دوره تحصیل

طول متوسط دوره این مجموعه ۴ سال و نظام آن به صورت واحد است. کلیه دروس این دوره در ۸ ترم برنامه ریزی می شود و دانشجویان موظفند یکصد و چهل واحد تعیین شده در این دوره را بنضمام ۲۷۲ ساعت کارآموزی در واحدهای تولیدی ذیربط اخذ نمایند. مکانیک درطراحی جامدات

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه ۱۴۰ واحد بشرح زیراست:
دروس عمومی ۲۰ واحد
دروس پایه ۲۵ واحد
دروس اصلی ۶۱ واحد
دروس تخصصی ۲۱ واحد
دروس اختیاری ۵ واحد
پروژه تخصصی و کارگاه و کارآموزی ۸ واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادر به طراحی و محاسبه اجزاء و مکانیزمهای ماشین آلات سنگین (کشاورزی، راهسازی، نظامی) نساجی، اتومبیل سازی و موتورهای احتراقی، ماشینهای ابزار و ساخت، صنایع ذوب فلزات، صنایع غذائی و… می باشد. مکانیک درطراحی جامدات

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته مکانیک -جامدات

خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم ۱
۱ ۱۰۱ معارف اسلامی -۱ خیر عمومی
۲ ۱۰۵ تربیت بدنی -۱ خیر عمومی
۳ ۲۵۱ زبان خارجه عمومی خیر عمومی
۴ ۴۰۱ فیزیک -۱ خیر پایه هم نیاز
۵ ۲۳۱۰۵۰۲۴ ریاضی عمومی -۱ خیر پایه
۶ ۲۳۱۳۰۰۲۱ شیمی عمومی خیر پایه
۷ ۲۳۱۶۰۰۵۶ نقشه کشی صنعتی -۱ خیر اصلی
ترم ۲
۸ ۱۰۶ معارف اسلامی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۹ ۲۵۰ فارسی عمومی خیر عمومی
۱۰ ۴۰۲ فیزیک -۲ خیر پایه هم نیاز
۱۱ ۴۰۳ آزمایشگاه فیزیک -۱ خیر پایه
۱۲ ۲۳۱۳۰۰۱۰ ریاضی عمومی -۲ خیر پایه  پیش نیاز
۱۳ ۲۳۱۳۱۰۶۸ استاتیک خیر اصلی  پیش نیاز
۱۴ ۲۳۱۳۲۰۴۹ برنامه سازی کامپیوتر خیر اصلی
۱۵ ۲۳۱۳۳۰۵۳ کارگاه جوشکاری خیر اصلی
ترم ۳
۱۶ ۱۱۰ تربیت بدنی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۱۷ ۴۰۴ آزمایشگاه فیزیک -۲ خیر پایه
۱۸ ۲۳۱۰۵۰۳۵ معادلات دیفرانسیل خیر اصلی هم نیاز
۱۹ ۲۳۱۳۱۰۳۵ مبانی مهندسی برق -۱ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۰ ۲۳۱۳۱۰۷۹ دینامیک خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۲۱ ۲۳۱۳۱۰۸۰ مقاومت مصالح -۱ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۲ ۲۳۱۳۳۰۶۴ کارگاه ماشین ابزار خیر اصلی
۲۳ ۲۳۱۳۳۰۷۵ نقشه کشی صنعتی -۲ خیر اصلی  پیش نیاز
ترم ۴
۲۴ ۲۵۲ اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومی
۲۵ ۲۳۱۳۱۰۴۶ مبانی مهندسی برق -۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۲۶ ۲۳۱۳۱۰۹۱ علم مواد خیر اصلی  پیش نیاز
۲۷ ۲۳۱۳۱۱۰۴ ترمودینامیک -۱ خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۲۸ ۲۳۱۳۱۱۳۷ مکانیک سیالات -۱ خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۲۹ ۲۳۱۳۱۱۸۲ مقاومت مصالح -۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۰ ۲۳۱۳۱۲۵۱ آزمایشگاه مقاومت مصالح -۲ خیر اصلی هم نیاز
۳۱ ۲۳۱۳۳۰۴۲ کارگاه اتومکانیک خیر اصلی
ترم ۵
۳۲ ۲۳۱۰۵۰۴۶ محاسبات عددی خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۳۳ ۲۳۱۳۱۰۵۷ آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خیر اصلی هم نیاز
۳۴ ۲۳۱۳۱۱۱۵ ترمودینامیک -۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۵ ۲۳۱۳۱۱۲۶ آزمایشگاه ترمودینامیک -۲ خیر اصلی هم نیاز
۳۶ ۲۳۱۳۱۱۴۸ مکانیک سیالات -۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۷ ۲۳۱۳۱۱۶۰ طراحی اجزاء -۱ خیر اصلی  پیش نیاز
۳۸ ۲۳۱۳۱۲۰۶ دینامیک ماشین خیر اصلی  پیش نیاز
۳۹ ۲۳۱۳۲۰۵۰ ریاضی مهندسی خیر اصلی  پیش نیاز
ترم ۶
۴۰ ۱۱۱ تاریخ اسلام خیر عمومی
۴۱ ۲۵۹ جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومی
۴۲ ۲۳۱۳۱۱۵۹ آزمایشگاه مکانیک سیالات -۲ خیر اصلی هم نیاز
۴۳ ۲۳۱۳۱۱۷۱ طراحی اجزاء -۲ خیر اصلی  پیش نیاز
۴۴ ۲۳۱۳۱۱۹۳ انتقال حرارت -۱ خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
۴۵ ۲۳۱۳۱۲۱۷ ارتعاشات خیر اصلی  پیش نیاز
۴۶ ۲۳۱۳۳۰۸۶ روشهای تولید و کارگاه خیر اصلی  پیش نیاز
۴۷ ۲۳۱۳۳۱۰۰ مدیریت صنعتی خیر اصلی
ترم ۷
۴۸ ۱۱۳ متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خیر عمومی
۴۹ ۲۳۱۳۱۲۳۹ آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات خیر اصلی  پیش نیاز
۵۰ ۲۳۱۳۱۲۴۰ کنترل اتوماتیک خیر اصلی هم نیاز
۵۱ ۲۳۱۳۲۰۱۶ آزمایشگاه انتقال حرارت -۱ خیر اصلی هم نیاز
۵۲ ۲۳۱۳۲۰۲۷ زبان تخصصی خیر پایه
۵۳ ۲۳۱۳۲۰۳۸ مقاومت مصالح -۳ خیر اصلی  پیش نیاز
۵۴ ۲۳۱۳۲۱۶۳ طراحی مکانیزمها خیر اصلی  پیش نیاز
۵۵ ۲۳۱۳۲۲۰۹ طراحی ماشین به کمک کامپیوتر خیر اصلی  پیش نیاز
۵۶ ۲۳۱۳۲۲۲۱ شناخت فلزات صنعتی خیر اصلی  پیش نیاز
۵۷ ۲۳۱۳۳۱۱۱ پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات خیر اصلی  پیش نیاز
ترم ۸
۵۸ ۱۱۲ انقلاب اسلامی و ریشه ها خیر عمومی
۵۹ ۲۳۱۳۱۲۲۸ اندازه گیری و سیستمهای کنترل خیر اصلی  پیش نیاز
۶۰ ۲۳۱۳۲۱۷۴ یاتاقان و روغنکاری خیر اصلی  پیش نیاز
۶۱ ۲۳۱۳۲۱۸۵ روشهای طراحی مهندسی خیر اصلی هم نیاز
۶۲ ۲۳۱۳۲۱۹۶ طراحی ماشینهای ابزار و تولید خیر اصلی  پیش نیاز
۶۳ ۲۳۱۳۲۲۱۰ مکانیک مواد مرکب خیر اصلی  پیش نیاز
۶۴ ۲۳۱۳۳۰۱۹ پروژه تخصصی خیر اصلی
۶۵ ۲۳۱۳۳۰۲۰ بهینه سازی در طراحی سازه ها خیر اصلی هم نیاز

جهت مشاوره تحصیلی اینجا کلیک کنید.

17 thoughts on “مکانیک درطراحی جامدات – مقطع کارشناسی

 1. Rahim

  سلام،برای تحصیل در رشته برق باید پایه ریاضیات قوی باشد یا فیزیک؟با تشکر

 2. رحیم

  با عرض سلام و خسته نباشید،من می خواهم برنامه نویسی را از شما یاد بگیرم،لطفا شرایط آموزش برنامه نویسی مثل هزینه کلاس های آموزشی و مدت زمان کلاس ها را بگویید.لطفا جواب را به ایمیلم ارسال کنید.

  • مهندس

   پاسخ سوال رحیم : با سلام دو دوره آنلاین مقدماتی و حرفه ای وجود دارد مقدماتی ۴۰ ساعت ۳۵۰ هزار تومان، حرفه ای ۴۵۰ هزارتومان ۶۰ ساعت

 3. رحیم

  با‏ ‏عرض‏ ‏سلام‏ ‏و‏ ‏خسته‏ ‏نباشید،در‏ ‏پاسخ‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏ها‏ ‏گفته‏ ‏بودین‏ ‏برنامه‏ ‏نویس‏ ‏حرفه‏ ‏ای‏ ‏شدن‏ ‏ربطی‏ ‏به‏ ‏رشته‏ ‏کامپیوتر‏ ‏ندارد،شما‏ ‏چطور‏ ‏یک‏ ‏برنامه‏ ‏نویس‏ ‏حرفه‏ ‏ای‏ ‏شدین‏ ‏،لطفا‏ ‏من‏ ‏را‏ ‏راهنمایی‏ ‏کنید.

  • مهندس

   پاسخ سوال رحیم : با سلام علاقه همزمان با تحصیل رشته اصلی کتاب های برنامه نویسی هم مطالعه می کردم که البته کتاب همه چیز را توضیح نداده که برای اینگونه موارد به متخصصین مراجعه می کردم

 4. رحیم

  با عرض سلام و خسته نباشید،کسانی که دیپلم فنی و حرفه ای دارند و پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک را در دبیرستان شبانه گذرانده باشند،آیا معدل در کنکور آن ها اثر دارد؟

 5. رحیم

  با عرض سلام و خسته نباشید،در رشته مکانیک گرایش جامدات طراحی ها با نرم افزار انجام می گیرد یا باید استعداد نقشه کشی داشته باشی؟با تشکر

  • مهندس

   پاسخ سوال رحیم: با سلام،نرم افزارهای کد فقط ابزار هستند مهم پایه نقشه کشی است.

 6. رحیم

  با عرض سلام و خسته نباشید،بازارکار رشته مکانیک و برق تا چند سال دیگه رونق دارد؟ آیا امکان اینکه دوباره بازارکار رشته عمران رونق بگیرد هست؟با تشکر

  • مهندس

   پاسخ سوال رحیم: با سلام هر کارگاه و کارخانه جدید نیاز به برق و مکانیک دارد تو هر رشته ای که حرفه ای باشی کار وجود دارد حتی عمران

 7. رحیم

  با عرض سلام و خسته نباشید،آیا می شود هم زمان در ۲ دانشگاه‏(رشته مکانیک را در دانشگاه دولتی و رشته کامپیوتر را در دانشگاه آزاد‏)به تحصیل ادامه داد؟

 8. رحیم

  با عرض سلام و خسته نباشید،بین رشته های مکانیک و برق کدام رشته سخت تر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.