آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

مهندسی عمران

روشهای اجرای شالوده های عمیق

روشهای اجرای شالوده های عمیق دیابچه طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بارگذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران ...