آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

مکانیک جامدات

واگن های باری راه آهن

واگن های باری راه آهن چکیده : سامانه ى حركتى واگن های باری اين سامانه همان طور كه از نامش برمى آيد، وظيفه ى حركت و جابجايى واگن را به عهده دارد. تجهيزات مربوط به سيستم تعليق (فنربندى)، چرخها و ديگر ادوات تسهيل كننده ى حركت، بخشى از سامانه ى توقف واگن، امكانات تسهيل گردش واگن در قوس ها و ديگر تجهيزات ...