چهارشنبه ۲۵ آبان ۰۱

نفقه

سایت تخصصی اخبار و آموزشی در حوزه سلامت

۱۸ بازديد
۰ ۰

زن می تواند به عنوان یک مرکز در زندگی زناشویی در نظر گرفته شود و همان طور که یک زن نیاز دارد تا یک مرد وظایف خود را نسبت به زندگی مشترک شان به خوبی انجام دهد، مرد هم نسبت به زن همین دیدگاه را دارد.

بررسی وظایف مهم زن در زندگی زناشویی از ابعاد مختلف 

ارکان و موقعیت های مختلفی در زندگی زناشویی وجود دارند که وظایف مهم زن در زندگی زناشویی را تحت نظارت قرار می دهند. بنابراین ما می توانیم درباره ی وظایف مهم زن در زندگی زناشویی، از ابعاد مختلفی صحبت کنیم.